Τοπικόν Ἁγιολόγιον

Οι Άγιοι της Θάσου


ο άγιος ένδοξος Νεομάρτυρος Ιωάννης ο παις, ο εν Μαριαίς της Θάσου γεννηθείς και εν Κωνσταντινουπόλει μαρτυρήσας 

ο όσιος και θεοφόρος πατήρ ημών Ευθύμιος ο εν Θάσω ασκήσας, 

ο όσιος και θεοφόρος πατήρ ημών Δανιήλ ο εν τη μικρά νήσω Γραμ­­βούση παρά τη νήσῳ της Θάσου ασκήσας, 

ο όσιος και θεοφόρος πατήρ ημών Ευφρόσυνος ο συγχωρημένος ο εκ Θάσου καταγόμενος και εν τω αγιωνύμω Όρει του Άθω α­σκή­­­σας